2016, hairspray live, baton, velma von tussle, baton twirling, baton twirl Gif For Fun

2016, hairspray live, baton, velma von tussle, baton twirling, baton twirl Gif for Fun at your Time

2016, hairspray live, baton, velma von tussle, baton twirling, baton twirl Gif For Fun

2016, hairspray live, baton, velma von tussle, baton twirling, baton twirl Gif for Fun at your Time